ProNeuron Oy:n  terveydenhuollon potilasrekisterin  ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Päivitetty 10/2020

1. Rekisterinpitäjä
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy ja ProNeuron Oy:n itsenäisinä ammatinharjoittajina tai alihankkijoina toimivat erikoislääkärit, toiminta-, puhe-, psykoterapeutit, perheterapeutit ja neuropsykologit,  musiikkiterapeutti, valmentajat ja ohjaajat. Ammatinharjoittaja on luovuttanut sähköisen rekisterin teknisen ylläpidon ProNeuron Oy:lle. ProNeuron Oy tuottaa terveyden- ja sosiaalihuollon arviointi-, tutkimus-, kuntoutus-, hoito-, valmennus- ja ohjauspalveluita.

Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy (2352042-0)
Harakantie 18 A 02650 Espoo,
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

Osarekisterinpitäjä
Talenom Oy (ProNeuronin laskutustiedot)
ProNeuron Oy:llä on on sopimus laskutuspalvelusta ja siihen liittyvästä osarekisterin ylläpidosta ja suojauksesta.

Yhteisrekisteri

Kelan reseptikeskus

Potilaan sähköiset reseptit tallentuvat reseptikeskukseen, jonka rekisterinpitäjänä toimii Kela. Lisätietoa www.kanta.fi.

Kanta potilastiedon arkisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) perusteella ammattilaisen kirjaamama potilastieto siirtyy Kelan ylläpitämään Kanta potilastiedon arkistoon.

2. Rekisterin nimi
ProNeuron Oy:n asiakasrekisteri
Osarekisterin nimi: ProNeuronin laskutustiedot (Talenom Oy).

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaiden hoidon (terapian/ kuntoutuksen/ tutkimuksen), hoidon suunnittelun ja toteutuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin sekä laskutukseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, omainen/yhdyshenkilö, hoidosta vastaava henkilö (lääkäri tai erityistyöntekijä), hoitoon liittyvät tiedot, tutkimustiedot, kuntoutus- tai terapiasuunnitelma, yhteistyösopimus asiakkaan kanssa (kuten terapiasopimus). Sähköisen rekisterin lisäksi ylläpidetään erillistä ei-sähköistä perustietorekisteriä, joka sisältää tiedot asiakkaan antamista suostumuksista ja tiedot asiakkaan antamista kielloista asiakastietojen luovuttamiseen. Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait: Tietosuojalaki 1050/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

Osarekisterin tietosisältö (Talenom Oy): laskutusosoite, asiakkaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numeron, terapioiden ja lääkärikäyntien käyntimäärät.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta (298/2009). Muussa kuin sähköisessä muodossa olevat potilasasiakirjat (paperimuodossa) tuhotaan käyttäen tietosuojajätteelle tarkoitettua tuhoamispalvelua.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan sekä asiakkaan omalla suostumuksella omaisilta/yhdyshenkilöltä, lähettävältä yksiköltä/ muilta hoitavilta yksiköiltä ja Kelalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteritietojen luovutus tapahtuu noudattaen henkilötietolakia ja asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa tehtyä yhteistyösopimusta (kuten kuntoutus/terapiasopimusta). ProNeuron ylläpitää rekisteriä asiakkaiden tietojen luovutus – ja salassapitosopimuksista. Tietojen käsittely liittyy ainoastaan asiakkaan hoitosuhteeseen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan/huoltajan luvalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilas-/asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Potilas-/asiakastietoja voi käyttää ainoastaan asiakasta hoitavat ja asiakkaan hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

A. Manuaalinen aineisto
Ammatinharjoittajat ja alihankkijat säilyttävät asiakastiedot ja muut asiakkaan hoitoon liittyvät asiakirjat lukitussa tilassa. ProNeuron säilyttää tutkimuksiin liittyvät asiakirjat lukitussa tilassa. Ammatinharjoittajat sekä alihankkijat säilyttävät kuntoutuksiin ja terapioihin liittyvät aineistot lukitussa tilassa. Asiakkaiden täyttämät kirjalliset tietosuoja- ja tietojen luovuttamissopimukset säilytetään lukitussa tilassa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
ProNeuronin potilastiedot tallennetaan kuntoutusalojen toimijoille suunniteltuun potilasjärjestelmään, joka on Kanta-sertifioitu tietojärjestelmä, ja jolle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta. Tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Palvelu on asennettu palveluntarjoajan palvelinsaliin, joka sijaitsee Suomessa. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21. Tämä järjestelmä tallentaa terveydenhuollon kirjaukset potilastietojärjestelmään ja sosiaalihuollon kirjaukset tästä erilliseen asiakasrekisteriin. Potilas- ja asiakastietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla. ProNeuron ei säilytä potilastietoja omissa järjestelmissään.

C. Laskutustiedot osarekisterissä
Laskutuksessa käytetään kohdassa B. mainittua A-luokan potilastietojärjestelmää.

9. Tarkastusoikeus
Tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Tietosuojalaki 1050/2018), ja asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteri tiedot. Itsestään koskevat tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisina. Pyyntö hoidon järjestämiseen, terapia/ kuntoutussopimukseen ja hoitopalautteisiin liittyvissä asioissa esitetään asianomaisille ammatinharjoittajille. Yleisissä rekisteriasioissa pyyntöihin vastaa ProNeuron Oy (ks. kohta 13.)

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Oikaisupyynnössä on korjattavaksi pyydetty tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilla olevaa lomaketta. Henkilörekisterilakiin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus esitetään ensisijaisesti kirjauksen tehneelle ammattilaiselle ja tarpeenmukaisesti ProNeuron Oy:lle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU:n 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

12.2 Muut oikeudet
Tietosuojalain 1050/2018 mukainen informointi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus ilmoittamalla tästä tietosuojavastaavalle.

13. Yhteydenotto
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ProNeuroniin.

ProNeuron Oy

Harakantie 18 A
02650 Espoo
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

 

ProNeuron Oy: suoramarkkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy

Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy (2352042-0)
Harakantie 18 A 02650 Espoo,
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

2. Rekisterin nimi
ProNeuron Oy:n suoramarkkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu ProNeuronin oikeutettuun etuun (suoramarkkinointitarkoitus), tai rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin tietosisältö
Nimi, ammatti, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa ja – kieltotiedot.

5. Henkilötietojen säilytysaika
ProNeuron säilyttää henkilötietoja suoramarkkinointirekisterissä, ellei rekisteröity ole suoramarkkinointia kieltänyt. Mikäli rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin, säilytetään tieto koskien kieltoa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Ilmoittautumisten yhteydessä annetut yhteystiedot ja luvat suoramarkkinointiin (ProNeuronin koulutuksiin ilmoittautuminen).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista
Sähköiseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä.

9. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (Kielto-oikeus)
Henkilö voi antaa ProNeuronin suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja olemalla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.  Vaatimuksen yhteydessä tulee esittää se tilanne, johon perustuen hän vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

11.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja ProNeuronin suoramarkkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnöissä tulee olla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

11.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Korjauspyynnöissä tulee olla yhteydessä kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.

11.3 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan sovellettavaa tietosuojasääntelyä.

11.4 Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa suoramarkkinointiin liittyen ilmoittamalla tästä ProNeuronille kohdassa 12. oleviin yhteystietoihin.

12. Yhteydenotto
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ProNeuroniin.

ProNeuron Oy

Harakantie 18 A
02650 Espoo
0400 601 991 / info (at) proneuron.


ProNeuron Oy:n  ilmoituslomakkeiden tietosuojaseloste 

Päivitetty 9/2022

1. Rekisterinpitäjä
Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy.

Neuropsykiatriakeskus ProNeuron Oy (2352042-0)
Harakantie 18 A 02650 Espoo,
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi

Osarekisterinpitäjä
Talenom Oy (ProNeuronin laskutustiedot)
ProNeuron Oy:llä on on sopimus laskutuspalvelusta ja siihen liittyvästä osarekisterin ylläpidosta ja suojauksesta.

2. Rekisterin nimi
ProNeuron Oy:n ilmoittautumislomakkeen rekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaiden hoidon suunnittelun mukaisiin käyttötarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tiedot: nimi, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, omainen/yhdyshenkilö, hoitoon hakeutumiseen liittyvät tiedot, tutkimustiedot, yhteistyösopimus asiakkaan kanssa (kuten terapiasopimus). Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait: Tietosuojalaki 1050/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

5. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietojen säilytyksessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa STM:n asetusta (298/2009).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta tai hänen huoltajaltaan sekä asiakkaan omalla suostumuksella omaisilta/yhdyshenkilöltä, lähettävältä yksiköltä/ muilta hoitavilta yksiköiltä ja Kelalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteritietojen luovutus tapahtuu noudattaen henkilötietolakia ja asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa kanssa tehtyä yhteistyösopimusta (kuten kuntoutus/terapiasopimusta). ProNeuron ylläpitää rekisteriä asiakkaiden tietojen luovutus – ja salassapitosopimuksista. Tietojen käsittely liittyy ainoastaan asiakkaan hoitosuhteeseen. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai asiakkaan/huoltajan luvalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Potilas-/asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi, eikä niitä saa luovuttaa sivullisille. Potilas-/asiakastietoja voi käyttää ainoastaan asiakasta hoitavat ja asiakkaan hoitoon liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

9. Sähköisesti tallennetut tiedot
Ilmoittautumislomakkeiden tiedot tallennetaan tietojärjestelmään, joka on suunniteltu potilastietojen tallentamiseen. Tietojärjestelmä on GDPR-, SOC2- ja HIPAA-sertifioitu. Tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Palvelu on asennettu palveluntarjoajan palvelinsaliin, joka sijaitsee Saksassa Frankfurtissa. Tietojen käyttöä valvotaan lokitietoja seuraamalla.

10. Tarkastusoikeus
Tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Tietosuojalaki 1050/2018), ja asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasrekisteri tiedot. Itsestään koskevat tiedot luovutetaan asiakkaalle kirjallisina. Yleisissä rekisteriasioissa pyyntöihin vastaa ProNeuron Oy (ks. kohta 13.)

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Oikaisupyynnössä on korjattavaksi pyydetty tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston www-sivuilla olevaa lomaketta. Henkilörekisterilakiin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus esitetään ProNeuron Oy:lle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
EU:n 2016/679:n 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

12.2 Muut oikeudet
Tietosuojalain 1050/2018 mukainen informointi. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus ilmoittamalla tästä tietosuojavastaavalle.

13. Yhteydenotto
Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ProNeuroniin.

ProNeuron Oy

Harakantie 18 A
02650 Espoo
0400 601 991 / info (at) proneuron.fi