Puheterapiaryhmät on suunnattu 6-9-vuotiaille lapsille, joilla on haasteita puheen sosiaalisessa käytössä tai kielellisen kehityksen muilla osa-alueella. Ryhmät soveltuvat hyvin esim. lapsille, joiden yksilökuntoutusta ollaan lopettamassa ja painopiste on yksilöterapiassa opittujen taitojen yleistämisvaiheessa. Harjoituksissa käytetään paljon visuaalista tukea (kuvat, piirtäminen) ja mallinnusta taitojen oppimiseksi.  Ryhmäkuntoutus antaa arvokkaan vertaiskokemuksen sekä mahdollisuuden harjoitella taitoja ikätovereiden kanssa.

Jokaisella jäsenellä on ryhmässä omat yksilölliset kuntoutustavoitteensa, jonka pohjalta ryhmäkertojen sisältö suunnitellaan vastaamaan osallistujien tavoitteita. Ryhmien kuntoutusohjelmissa hyödynnetään monipuolisesti uusinta tutkimus- ja menetelmätietoa kehityksellisten kielihäiriöiden kuntoutuksesta ja esim. kognitiivis-behavioraalisia yksilö- ja ryhmäkuntoutusmenetelmiä.

ProNeuronin kaikki ryhmät ovat täydentyviä, jotta kuntoutustilanteet vastaisivat mahdollisimman hyvin arjen sosiaalisia tilanteita. Ryhmät kokoontuvat 25-30 kertaa vuodessa 60 min kerrallaan. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutussuositus sisältää käyntejä asiakkaan arjen ympäristöön ja kouluun. Ryhmissä vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskeinen osa kuntoutusprosessia.

 

Lataa esite tästä

 

1) Sosiaalis-pragmaattinen kommunikaatiotaitoryhmä

Tarkoitettu lapsille, joilla on todettu vaikeuksia esim. vastavuoroisen kommunikoinnin, kontaktin ja kielen sosiaalisen käytön osa-alueilla: esim. autismikirjon häiriö, laaja-alainen kehityshäiriö, kielen käyttötaitoihin painottuva kielellinen erityisvaikeus, valikoiva puhumattomuus (mutismi).

 

Ryhmän tavoitteita:

 • vahvistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen perustaitoja kuten jaetun tarkkaavuuden taitoja, kuuntelutaitoja, vastavuoroisuutta, oman vuoron odottamista
 • tukea keskustelutaitojen kehittymistä,  kuten kysymistä ja vastaamista
 • kehittää kerrontataitoja
 • harjoitella ei-kielellisen kommunikoinnin perustaitoja, kuten katseen käyttöä, eleitä, ilmeitä ja äänenpainon käytön merkitystä
 • vahvistaa tunnetaitojen kehittymistä (tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaisu ja säätely)
 • tiedostaa omien vahvuuksia ja harjoiteltavia osa-alueita
 • mahdollistaa myönteisiä ja positiivisia vuorovaikutuskokemuksia

 

2) Kielellis-kognitiivinen kommunikaatiotaitoryhmä

On tarkoitettu lapsille, joilla on todettu kehityksellinen kielihäiriö, esim. kielellinen erityisvaikeus tai monimuotoinen kehityshäiriö (ei ensisijaisesti sosiaalis-pragmaattisia vaikeuksia). Ryhmissä käytetään osallistujien omia puhetta tukevia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kommunikointikansiota.

 

Ryhmän tavoitteita:

 • tukea sosiaalisia vuorovaikutuksen perustaitoja, kuten kuuntelemisen ja vuorottelun taitoja
 • vahvistaa sanavarastoa ja käsitteistöä
 • harjoitella keskustelu- ja kerrontataitoja
 • tukea kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä ja käyttöä
 • harjoitella kielellisen päättelyn ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämistä
 • tukea kielellisen tietoisuuden kehittymistä
 • tietoisuuden lisääntyminen omista vahvuuksista ja  harjoiteltavista osa-alueista

 

Miten puheterapiaryhmäkuntoutukseen hakeudutaan?

 

Lue ohjeet tästä

 

 • Edellyttää puheterapeutin tutkimusta, jossa ongelmien luonne ja vaikeusaste sekä kuntoutuksen kohdealueet on kuvattu
 • Lääkärin B-lausuntoa
 • Kuntoutuksen maksajana voi olla esim. erikoissairaanhoito, kunta tai Kela
 • Ryhmäkuntoutukseen voi aina tulla myös itsemaksavana (tällöin ei tarvita B-lausuntoa)

 

Kuinka pitkäksi aikaa ryhmäpuheterapiaa voi saada ja millaisia kustannuksia kuntoutuksesta aiheutuu?

Kuntoutuskäyntien määrä ja kuntoutuksen kustannukset riippuvat maksusitoumuksesta. Tyypillisesti ryhmämuotoista puheterapiaa suositellaan 20-30 kertaa/vuosi, keskimäärin 1-2 vuotta.  Kelan vaativa kuntoutus, vakuutusyhtiöiden  ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus on asiakkaalle maksutonta.

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

 

Ilmoittautuminen kuntoutusjonoon:

Esitietolomake ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Yhteydenotot info (at) proneuron.fi / 0400 601 991