Sosiaalisten taitojen, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen ryhmiä eri-ikäisille

 

Lataa esite tästä

 

Neuropsykologisen kuntoutuksen ryhmät on suunnattu kouluikäisistä työikäisiin kuntoutujiin. Ryhmät soveltuvat asiakkaille, joilla on todettu kehityksellinen neuropsykiatrinen oireyhtymä (esim. autismikirjon häiriö, ADHD tai muu vastaava) tai asiakkaille, joilla on samankaltaisia vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, toiminnanohjauksessa, tarkkaavuuden säätelyssä tai oppimisessa. Lisäksi ryhmäläisillä voi olla mm. ahdistus- tai masennusoireita.

Ryhmässä jokaisella jäsenellä on oma yksilöllinen kuntoutustavoitteensa, jonka pohjalta ryhmäkertojen sisältö suunnitellaan vastaamaan osallistujien tavoitteita. Ryhmien kuntoutusohjelmissa hyödynnetään monipuolisesti uusinta tutkimus- ja menetelmätietoa kehityksellisestä neuropsykiatriasta, ja menetelminä sovelletaan neuropsykologisen, neuropsykiatrisen, kognitiivisen psykologian, psykoterapian ja kognitiivis-behavioraalisen kuntoutuksen yksilö- ja ryhmäkuntoutusmenetelmiä.

ProNeuronin kaikki ryhmät ovat täydentyviä, jotta kuntoutustilanteet vastaisivat mahdollisimman hyvin arjen sosiaalisia tilanteita. Ryhmät kokoontuvat 20-40 kertaa vuodessa 60-90 min kerrallaan ja maksusitoumuksesta riippuen ryhmäkuntoutuksen lisäksi on tarpeen mukaan noin 2-10 yksilökäyntiä. Lasten ja nuorten ryhmissä vanhempien tapaamiset ja ohjaus ovat keskeinen osa kuntoutusprosessia.

 

Ryhmien tavoitteita ovat mm.:

 • tarkkaavuuden säätelyn ja toiminnanohjauksen vahvistuminen
 • sosiaalisten taitojen sekä sosiaalisten perusvalmiuksien omaksuminen
 • toimivien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen monipuolistuminen
 • sosiaalisen ongelmanratkaisukyvyn vahvistuminen
 • myönteisten ja korjaavien vuorovaikutuskokemuksien mahdollistaminen
 • tunteiden säätelytaitojen oppiminen
 • omien vahvuuksien ja harjoiteltavien asioiden sekä arvojen tunnistaminen ja niiden käyttöönotto omassa elämässä
 • elämänhallinnan vahvistuminen
 • itsenäistymiskehityksen tukeminen
 • sekundaaristen mielialatekijöiden ehkäisy

 

Lasten neuropsykologiset ryhmät

Ryhmät on tarkoitettu alle 12-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisten taitojen sekä sosiaalisten perusvalmiuksien omaksumisessa, kuten jaetussa tarkkaavuudessa, tunteiden tunnistamisessa, tunteiden säätelytaidoissa ja eläytymiskykytaidoissa, ns. mielen teorian kehittymisessä. Sosiaalisten taitojen ohella itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen kuntoutus on ryhmissä keskeistä. Vuorovaikutustaitojen ja itsetunnon vahvistaminen varhaisvaiheessa tukee sosiaalisten taitojen oppimista myöhemmissä ikävaiheissa. Kuntoutuksen painotusalueet kohdennetaan tarkemmin huomioiden ryhmäläisten kehittämisalueet.

 

Nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykologiset ryhmät

Ryhmät on tarkoitettu 13-20 -vuotiaille varhaisnuorille, nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea tunteiden säätelytaitoihin, itsetuntemuksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen (kaveri- ja ryhmätyötaidot) sekä toiminnanohjauksen, oppimisen tai itsenäistymistaitojen vahvistumiseen. Tavoitteena on myönteisen ja korjaavan ryhmäkokemuksen mahdollistuminen ja sitä kautta itsetunnon kohentuminen, sekä itsetuntemuksen lisääntyminen ja omien vahvuuksien ja toimintatapojen tunnistaminen. Kuntoutuksen painotusalueet kohdennetaan tarkemmin huomioiden ryhmäläisten kehittämisalueet.

 

Aikuisten neuropsykologiset ryhmät

Ryhmät on tarkoitettu 20-35-vuotiaille asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisen vuorovaikutuksen, tunteiden säätelytaitojen ja itsetuntemuksen sekä oman elämän hallinnan vahvistumiseen. Kuntoutuksen painotusalueet kohdennetaan tarkemmin huomioiden ryhmäläisten kehittämisalueet.

 

Miten neuropsykologiseen ryhmäkuntoutukseen hakeudutaan?

 

Lue ohjeet tästä

 

 • Edellyttää neuropsykologista tutkimusta, jossa ongelmien luonne ja vaikeusaste sekä kuntoutuksen kohdealueet on kuvattu
 • Lääkärin B-lausuntoa
 • Kuntoutuksen maksajana voi olla esimerkiksi erikoissairaanhoito, kunnan kuntoutustyöryhmä, perheneuvola, vakuutusyhtiö tai Kela (vaativa kuntoutus sekä yli 16-vuotiaiden harkinnanvarainen kuntoutus)
 • Kuntoutukseen ja ohjantaan voi aina tulla myös itsemaksavana (tällöin ei tarvita B-lausuntoa)

 

Kuinka kauan neuropsykologista kuntoutusta voi saada ja millaisia kustannuksia kuntoutuksesta aiheutuu?

Kuntoutuskäyntien määrä ja kuntoutuksen kustannukset riippuvat maksusitoumuksesta, tyypillisesti ryhmämuotoista neuropsykologista kuntoutusta suositellaan 20-40 kertaa/vuosi, keskimäärin 1-2 vuotta ja lisäksi kuntoutukseen saattaa liittyä tarpeen mukaan yksilökäyntejä (2-20).  Asiakkaalle jää Kelan harkinnanvaraisesta ryhmäkuntoutuksesta sekä kaupunkien ja kuntien maksamista kuntoutuksista maksettavaksi omavastuuosuus (noin 10-35 €/ käynti). Kelan vaativa kuntoutus, vakuutusyhtiöiden  ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus on pääosin asiakkaalle maksutonta.

 

Tutustu tästä asiantuntijoihimme!

 

Ilmoittautuminen kuntoutusjonoon:

Esitietolomake ja ilmoittautuminen kuntoutusjonoon

 

Annamme mielellämme lisätietoja omaan tai asiakkaasi tilanteeseen parhaiten sopivasta kuntoutusmuodosta ja hoitopolusta. Lisätietoja hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791.

 

Mikäli haluat tiedustella jonotilannetta, olethan yhteydessä hanna.uurainen (at) proneuron.fi / 0400 998 791