Tiedote ProNeuronin potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja tietoturvasta

Sähköinen potilasarkisto

ProNeuronin potilastiedot tallennetaan kuntoutusalojen toimijoille suunniteltuun potilasjärjestelmään, joka on Kanta-sertifioitu tietojärjestelmä, ja jolle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta. Tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Palvelu on asennettu palveluntarjoajan palvelinsaliin, joka sijaitsee Suomessa. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21. ProNeuron ei säilytä potilastietoja omissa järjestelmissään.


Paperiarkisto

ProNeuronin paperinen potilasarkisto on suojattu asianmukaisella potilasasiakirjojen säilyttämistä vaativalla tavalla.

 

Yleistä ProNeuronin tietoturvasta

ProNeuron huolehtii omien laitteidensa asianmukaisesta suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä. ProNeuronin tiedot ovat vahvasti suojattuja ja käytössä on yrityspalomuuri sekä tietoturvapalvelut (mm. F-Secure). ProNeuron käyttää etäyhteyksissä terveydenhuoltoon soveltuvia ja terveydenhuollon tietoturvavaatimukset täyttäviä etäyhteyksiä. Kaikki ProNeuronin kiinteistön ja vastaanotto- sekä henkilökunnan tilat ovat lukittuja.

 

Lait: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Tietosuojalaki 1050/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007).