Neurologisk och psykiatrisk terapi- och läkarmottagning

 

ProNeuron erbjuder rehabilitering, terapier och utredningstjänster samt specialläkarmottagning i Helsingfors, Esbo, Vanda och på distans. Våra sakkunniga erbjuder hjälp och stöd till barn, unga och vuxna under livets olika skeden och med hänsyn till den individuella problematiken.

Vid ProNeuron möter du Valviras godkända, erfarna och sakkunniga professionella inom neuropsykiatri, neurologi och psykiatri. Vi erbjuder tjänsterna smidigt och utan remiss, allt under samma tak.Våra hälsovårdstjänster hör till de som FPA ersätter. Även flertalet försäkringsbolag ersätter besök hos specialistläkare och rehabiliteringar som läkare remitterar till. Du bör själv kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om de ersätter tjänsterna i fråga.
Vi skräddarsyr också helheter för kommuner/städer. Till våra sammarbetspartners hör även bl. a. FPA, Helsingfors Universitetssjukhus/HNS.

 

Ergoterapi

Rehabiliterande Ergoterapi

Ergoterapi går ut på att hitta sätt att få vardagen att fungera på ett sådant sätt som klienten själv önskar och värdesätter. Vardagens aktiviteter kan försvåras av försenad utveckling, sjukdom, skador, livskriser och åldrande, vilka kan göra det utmanande att fungera som man vill och på det sätt som det förväntas. Genom ergoterapi och aktivitet kan man stärka en persons förmågor, träna och lära vardagsfärdigheter eller hitta på sätt att kompensera för funktionsbortfall. På så sätt kan klienten hitta och lära sig sätt att ta hand om sig själv, hantera sociala sammanhang, arbeta eller studera, utföra fritidsaktiviteter eller leka. Ergoterapeuten bedömer och förbättrar också den miljö som klienten befinner sig i för att aktivitetsutförande ska bli smidigare så att klienten kan vara så delaktig och självständig som möjligt. Målen för den enskilda klientens ergoterapi baseras på klientens behov och livssituation. Målen är konkreta, mätbara och uppnåbara.

Utredning av funktionsförmågan

Syftet med en utredning av funktionsförmågan är att ta reda på hurdana aktiviteter och aspekter av funktionsförmågan som fungerar bra för klienten och vad som upplevs utmanande. I utredningen kartläggs flera olika stora helheter i klientens vardag. Dessa är bl.a. egenvård, vardagssysslor i hemmet, att sköta ärenden, utförande av fritidsaktiviteter, tidsanvändning, vila, hur aktiviteter i relation till skola och arbete fungerar samt delaktighet i det egna samfundet. Utredningen innehåller också en bedömning av klientens färdigheter så som processuella, motoriska, sociala och psykiska färdigheter, vid behov även en bedömning av de sensoriska förmågorna. Utredningen görs genom att intervjua klienten och eventuellt nätverk/närstående, genom observation av aktivitetsutförande, med strukturerade och semistrukturerade mätningar och självskattning. Till helheten hör ett skriftligt utlåtande innehållandes rekommendationer samt muntlig feedback.

 

Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coachning är målinriktad träning och är till för personer som har utmaningar i att utföra vardagsaktiviteter. Klienten kan ha till exempel en neuropsykiatrisk diagnos (autism, ADHD, Tourettes syndrom) eller svårigheter av någon annan orsak, som gör det utmanande att fungera i vardagen, i aktivitetsutförandet eller i sociala situationer. Coachningens mål bestäms tillsammans och kan vara till exempel att stärka funktionsförmågan i vardagen, förbättra studie- eller arbetsförmågan samt att träna sociala färdigheter. Målen är konkreta, mätbara, går att uppnå och de följs upp regelbundet under coachningens gång. Coachningen sker antingen på ProNeurons mottagningar, på distans och/eller som hembesök, alternativt besök på skola, jobb eller andra relevanta ställen.

 

Neuropsykologisk undersökning

En neuropsykologisk undersökning är en helhetsmässig kartläggning av hur klienten processerar information, reglerar sina känslor samt styrkor och utmaningar i beteende, som framträder bland annat vid hämmad utveckling, vid neurologiska eller psykiatriska sjukdomar. Neuropsykologen samlar information genom intervjuer, förhandsuppgifter och eventuella sjukdomsjournaler, genom olika formulär och testuppgifter. Med hjälp av undersökningen kan neuropsykologen bedöma klientens funktionsförmåga i vardagen, studier eller arbetsliv samt göra rekommendationer för behov av stöd eller rehabilitering. Det går att komma på undersökning med eller utan läkarremiss. Till undersökningen hör ett skriftligt utlåtande innehållandes rekommendationer samt muntlig feedback.

 

Neuropsykologisk rehabilitering

Neuropsykologisk rehabilitering är individanpassad målinriktad rehabilitering för klienter som har utmaningar med att processa information, reglera sina känslor eller beteende, vilket kan bero på till exempel utvecklingsproblematik, neurologiska eller psykiatriska sjukdomar. Meningen med rehabiliteringen är att stöda klientens funktionsförmåga i exempelvis studier, jobb och i vardagen. Målsättningarna och innehållet skräddarsys för klienten på basis av dennes behov och önskemål, med hänsyn till det som kommit fram i en neuropsykiatrisk undersökning.

Rehabiliteringen sker antingen på mottagningarna eller på distans och vid behov även i klientens vardagsmiljö.

 

Nuotti-coachning

Nuotti-coachning är en yrkesinriktad rehabilitering för 16–29-åringar som man kan söka till med låg tröskel och utan diagnoser/läkarintyg. Nuotti-coachning är till för unga som har svårt att få vardagen att fungera, fortskrida med studierna och/eller att hitta ett arbete. Målet med Nuotti-coachningen är att det unga ska bli intresserad av att påverka sin egen livssituation, kartlägga vad man är bra på, öva färdigheter, planera framtiden och komma igång med sysselsättning som jobb eller studier. I Nuotti-coachningen jobbar vi tillsammans med de nätverk den unga har/hjälper till med att skapa sådana.

Den unga kan själv ta ansöka om Nuotti-coachning genom att ringa till FPA:s nationella nummer för rehabilitering: 020 692 225. Inga blanketter eller läkarutlåtanden behövs.

 

Sexualterapi

Sexualitet är en del av mänskligheten hela livet. Att undersöka sin egen sexualitet kan stärka den egna identiteten, hjälpa till med att känna igen sina egna gränser och gränser i förhållande till andra människor.
Sexualterapi omfattar ofta 5-20 besök och kan vid behov även fortsätta längre.

I sexualterapin behandlar man t.ex teman kring sexualitet,frågor gällande kön, könsidentitet eller relationer. Skäl för att söka sig till mottagningen kan vara t.ex

-frågor gällande självkänsla och kroppsuppfattning
– utmaningar med interaktion, kommunikation eller med att uttrycka känslor
– funktionella störningar
– problem gällande intimitet och njutning
– olika livskriser
– effekterna som förlossning, amning eller föräldraskap kan ha på sexualiteten
– sexuella trauman eller missbruk

Du kan komma till mottagningen ensam eller tillsammans med en partner. Våra sexualterapeuter är legitimerade professionella inom hälsovården. Specialkompetens-neuropsykiatriska klienter. På mottagningen har man lov att diskutera allt som har med
sexualitet att göra, konfidentiellt. Du kan söka dig till mottagningen utan läkarremiss på egen bekostnad.

 

Talterapi

I talterapi görs bedömningar, habilitering och rehabilitering samt förebyggande av olika utvecklingsrelaterade störningar i alla åldrar som har med språk- och talutveckling, växelverkan, kommunikation samt ätsvårigheter att göra. Till våra tjänster hör även vuxenneurologisk samt röstrehabilitering.

En talterapibedömning består av en intervju med klienten och hens näromgivning, noggrannt utvalda standardiserade test samt för situationen passande uppgifter. Habiliteringen baserar sig alltid på en sådan bedömning. Målsättningar och terapiplan för rehabiliteringen/habiliteringen görs individuellt i samarbete med klienten och hens anhöriga.

Talterapin kan realiseras på mottagning, i klientens vardag (t.ex. hemma, dagis, skola, institution, eller arbetsplats) eller som distansterapi. Förutom terapiarbetet som utförs på tumanhand med klienten är en viktig del av rehabiliteringen/habiliteringen samarbetet med och handledning av klientens anhöriga samt andra personer i hens näromgivning.

Talterapeuter är också professionella användare av alternativa och kompletterande kommunikationshjälpmedel för tal (AKK). Talterapeuten handleder klienten och hens närstående personer i använding av bl.a. bilder, stödtecken, bildkartor och kommuniktionspärmar samt tekniska kommunikationshjälpmedel för att förstärka kommunikationen och funktionsförmågan.

 

 

Tidsbokning och kundtjänst: info (at) proneuron.fi